Usluge

Usluge

Korisnici Sveučilišne knjižnice Rijeka mogu biti svi hrvatski i strani državljani s navršenih 18 godina.

Prilikom učlanjenja potrebno je popuniti online upisnicu, te priložiti isprave koje potvrđuju mjesto prebivališta (osobna iskaznica ili putovnica) i status na temelju kojeg se ostvaruje pravo na određenu visinu članarine, utvrđene cjenikom usluga:

 • Studenti Sveučilišta u Rijeci imaju besplatan upis i prilažu potvrdu o upisu u tekuću akademsku godinu i/ili važeću studensku karticu
 • Zaposlenici Sveučilišta u Rijeci prilažu važeću zaposleničku karticu
 • Zaposlenici obrazovnih, znanstvenih, kulturnih i medijskih ustanova sa područja Primorsko-goranske županije prilažu potvrdu o zaposlenju
 • Učenici srednjih škola, polaznici programa prekvalifikacije i obrazovanja odraslih prilažu potvrdu kojom dokazuju svoj status.

Članstvo u Knjižnici može trajati jedan dan, tjedan dana, mjesec dana i godinu dana. Građa izvan Knjižnice može se posuditi jedino u slučaju učlanjenja na godinu dana. 

Upisom u Knjižnicu korisnik se obvezuje prihvatiti uvjete korištenja građe i usluga Knjižnice propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja resursa i usluga Sveučilišne knjižnice Rijeka i drugim aktima Knjižnice.

 • Prilikom obnove članstva korisnik ima obvezu podmiriti sva dugovanja prema Knjižnici
 • U slučaju promjene korisničkih podataka prilikom obnove članstva, korisnik treba popuniti obrazac Zahtjev za promjenu podataka
 • Korisnici Knjižnice koji trebaju građu iz drugih knjižnica u Hrvatskoj ili u inozemstvu, mogu je naručiti putem međuknjižnične posudbe
 • Zahtjevi se podnose isključivo pisanim putem na posebnim obrascima na informacijskom pultu, putem online narudžbenice ili na mail: informator@svkri.hr
 • Rok i način korištenja nabavljene građe ovisi o pravilima međuknjižnične posudbe knjižnica iz kojih je građa posuđena, a članci ostaju u trajnom vlasništvu korisnika
 • Korisnik građu smije koristiti isključivo za privatne potrebe u skadu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima
 • Usluge međuknjižnične posudbe naplaćuju se prema cjeniku usluga
 • Sve eventualne troškove oštećenja ili gubitka građe snosi korisnik

Uslugu izdavanja potvrda indeksiranosti i citiranosti znanstvenih radova prema važećem Pravilniku Nacionalnog vijeća za znanost o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja znanstvenicima Sveučilišta u Rijeci pružaju visokoškoleske knjižnice pri njihovoj ustanovi.

Sveučilišna knjižnica samo u iznimnim situacijama izdaje potvrde za djelatnike Sveučilišta u Rijeci. Stoga savjetujemo djelatnicima Sveučilišta da se za izradu potvrda prvenstveno obrate knjižnicama pri njihovim ustanovama.

Knjižnica izdaje sljedeće potvrde:

 • Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Web of Science Core Collection
 • Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Scopus
 • Potvrdu o bibliometrijskim pokazateljima časopisa – faktoru odjeka (Impact Factor) i kvartilu (Q) pojedinog časopisa prema InCites Journal Citation Reports (JCR) u WoS-u te bibliometrijskom pokazatelju SJR i kvartilu (Q) u Scopusu
 • Potvrde iz drugih baza kojima knjižnica ima osiguran pristup

Knjižnica ne izdaje potvrdu za Google Scholar.

Podnositelj zahtjeva prethodno treba ažurirati popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji CROSBI te u online zahtjevu navesti varijante imena pod kojim je objavljivao radove (djevojačko prezime, kombinacija prezimena i sl.).

Za izradu potvrde potrebno je ispuniti zahtjev.

Potvrde se izdaju u roku od 5 radnih dana. Potvrde koje sadrže do 10 radova se ne naplaćuju. Za veći broj radova usluga će se naplatiti prema cjeniku. Prije izrade potvrda bit ćete obaviješteni o eventualnoj naplati.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Sveučilišnu knjižnicu Rijeka putem e-maila: informator@svkri.hr ili putem telefona na broj 091/ 245 00 07.

 

Knjižničnu građu moguće je:

 • fotokopirati
 • printati
 • skenirati
 • fotografirati (digitalnim aparatom)

u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima(NN 167/03).

Radi zaštite građe Knjižnica ne dozvoljava umnožavanje oštećene i restaurirane građe te može zabraniti umnožavanje građe iz posebnih zbirki, a u skladu s Pravilnikom o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05). Knjižnica može donijeti odluku o korištenju građe isključivo u mikrofilmskom obliku.

Korisnici se samostalno koriste uređajem za umnožavanje pomoću kartica.  Kartice za umnožavanje s određenim iznosom (bonom) mogu se kupiti na pultu posudbe. Uređaj za umnožavanje ima mogućnost fotokopiranja, skeniranja i printanja.

Usluge umnožavanja obavljaju se u prostoru posudbe/informacija, a naplaćuju se prema cjeniku usluga.

Za nakladnike

Katalogizacija u publikaciji (CIP = Cataloguing in publication) je program izrade preliminarnih, skraćenih kataložnih zapisa za publikacije u pripremi za tisak. Pribavljanje CIP-a doprinosi vidljivosti vaših izdanja u nacionalnim i međunarodnim knjižničnim katalozima, kao i njihovom trajnom čuvanju u knjižnicama koje izrađuju CIP.

CIP zapis pruža relevantne podatke o publikaciji kao što su naslov publikacije, ime(na) autora, urednika, ilustratora, fotografa i drugi podaci o odgovornosti, podatke o izdanju, naziv nakladnika, mjesto izdavanja, godina izdavanja, naslov nakladničke cjeline… i dr.), napomene (npr. o prijevodu), ISBN broj i druge bibliografske podatke.

CIP zapis izrađuje se na temelju podataka sadržanih u publikaciji pripremljenoj za tisak. Za potrebe formalne i sadržajne obrade, da bi se dobili što potpuniji i točniji bibliografski podaci, nakladnik treba priložiti:

 • predložak cjelovite, za tisak pripremljene, publikacije
 • popuniti CIP upitnik

Sveučilišna knjižnica Rijeka izrađuje CIP zapise za izdavače s područja Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Pripremljene materijale i ispunjen obrazac dostavlja se na e-mail cip@svkri.uniri.hr.

Osoba za kontakt u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka: Branka Pemper, tel. 091/ 245 00 07, e-mail: cip@svkri.uniri.hr 

Knjige u tisku u Republici Hrvatskoj pogledajte ovdje.

ISBN (International Standard Book Number) Međunarodni standardni knjižni broj jedinstveni je identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju. Posebno je značajan u međunarodnoj knjižarskoj mreži kao osnovni podatak kod naručivanja izdanja. Danas se monografsko izdanje bez ISBN broja smatra irelevantnom publikacijom, kako u regionalnom i nacionalnom, tako i u međunarodnom okviru.

Za uključivanje u sustav ISBN-a nakladnik mora popuniti upitnik i poslati ga poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom Hrvatskom uredu za ISBN.

Više o ISBN-u pročitajte na Mrežnim stranicama Hrvatskog ureda za ISBN pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

ISSN (International Standard Serial Number) je međunarodni standardni broj serijske publikacije kojim se ona identificira neovisno o zemlji izdavanja, jeziku ili pismu, učestalosti izlaženja, mediju itd., te neovisno o tome izlazi li ili je prestala izlaziti ili će tek izaći. Kad je riječ o vidljivosti publikacija u nacionalnim i međunarodnim okvirima, ono što za monografske publikacije vrijedi za ISBN, jednako tako vrijedi i za ISSN serijskih publikacija.

Više o dodjeli ISSN-a, možete naći na mrežnim stranice ISSN ureda za Hrvatsku pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

ISMN (International Standard Music Number) – međunarodni standardni broj notne građe jedinstveni je identifikator notne građe. Za uključivanje u sustav ISMN nakladnik mora popuniti upitnik i poslati ga poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom Hrvatskom uredu za ISMN pri Nacionalnoj i i sveučilišnoj knjižnici.

DOI (Digital Object Identifier) je digitalni identifikator objekta, a ne identifikator digitalnoga objekta. DOI može biti dodijeljen objektu bilo koje vrste, i to digitalnomu, materijalnomu ili apstraktnomu, kao i bilo kojoj razini njegove granularnosti. DOI je trajna poveznica na cjelovit digitalni objekt ili na podatak o njemu. U nakladništvu i knjižničarstvu DOI se koristi za identifikaciju svih vrsta građe – knjiga, časopisa, zbornika s konferencija i dr., ali ne zamjenjuje ni jedan drugi identifikator (ISSN, ISBN, ISMN itd.). Za dodjelu DOI broja nakladnik se treba obratiti Hrvatskom uredu za DOI

Za sve ostale upite vezane uz katalogizaciju u publikaciji i identifikatore obratite se na cip@svkri.uniri.hr.

Sveučilišna knjižnica nudi izdavačima časopisa i zbornika radova uslugu klasifikacije članaka po UDK oznakama koje, između ostalog, omogućuju prepoznavanje detaljnog sadržaja članka bez obzira na poznavanje prirodnog jezika na kojem je članak napisan. Opremljenost članaka u časopisu ili zborniku UDK oznakama ukazuje na njihov stručni ili znanstveni karakter.

Ovu uslugu Sveučilišna knjižnica naplaćuje po aktualnom cjeniku usluga.

Kontakt osoba: Sanja Kosić, tel. 091/245 00 07, e-mail: cip@svkri.uniri.hr 

Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020) nakladnikom smatra svaku pravnu ili fizičku osobu koja je objavila publikaciju sukladno posebnom propisu. Svi nakladnici dužni su Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostaviti obvezni primjerak publikacije, odnosno osigurati pristup online građi bez odgode.

Službi obveznog primjerka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dostavljaju se sljedeće publikacije:

 • 9 primjeraka knjiga, časopisa i zbornika koji su financirani ili sufinancirani javnim sredstvima
 • 4 primjerka knjiga, časopisa i zbornika koji nisu financirani ili sufinancirani javnim sredstvima, glazbenih i zvučnih snimki i sitnog tiska
 • 6 primjeraka novina, neglazbenih zvučnih snimki, glazbenih nota, zemljopisnih i drugih karata, multimedije i mikrooblika
 • 5 primjeraka službenih publikacija, slikovnih djela i kompleta
 • 1 primjerak online građe
 • 1 primjerak vrijednog i skupog izdanja čija je cijena veća od 3.000,00 kn.

Županijski obvezni primjerak dodatna je obveza na području županije u kojoj djeluje nakladnik, dostavlja se izravno županijskoj matičnoj knjižnici sa svrhom stvaranja zavičajne zbirke, a odnosi se na svu građu. 

Više informacija o obveznom primjerku Republike Hrvatske dostupno je na portalu Hrvatski obvezni primjerak.

Na portalu su dostupni obrasci za dostavu obveznog primjerka online publikacija.

Prilagodba nastavne literature prema individualnim potrebama studenata

Sveučilišna knjižnica Rijeka u suradnji s Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci sudjeluje u projektu “Prilagodba literature slijepim i slabovidnim osobama V” kojeg provodi Udruga Zamisli u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci, a uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Studenti koji imaju potrebu za prilagođenom literaturom mogu se obratiti na e-mail uredssi@uniri.hr ili na broj telefona 051/265-844.

Obavijest za studente

Dragi studenti, potvrdu o vraćenoj građi i podmirenim obvezama prema Sveučilišnoj knjižnici Rijeka možete zatražiti putem maila: 
posudba.svkri@svkri.hr.